Thông tin covid-19

Danh sách cơ sở lưu trú làm điểm cách ly

 Danh sách cơ sở lưu trú làm địa điểm cách ly cho đoàn bay (theo Công văn số 2177/UBND-VX ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Quyết định số 4637/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố). Stt Khách sạn Địa chỉ Số […]